Bài này mình giới thiệu cách sử dụng Windows API để viết chương trình đóng mở ổ CD bằng C# hoặc VB.NET. Trên Windows, winmm.dll (thường nằm trong