Windows API (WinAPI, hay nhiều nơi vẫn dùng tên cũ là Win32 API) là các hàm thư viện và các định nghĩa khác (struct, enum,…) được Windows cung cấp