Bài này, mình hướng dẫn bạn hiển thị dữ liệu lên TableView với Swift trên ứng dụng macOS. TableView là một trong những điều khiển phổ biến, cho