Bài này, mình hướng dẫn bạn hiển thị dữ liệu lên TableView trên iOS với Swift trong lập trình ứng dụng cho iPhone. TableView là một trong những