::before và ::after trong CSS (nhiều lúc thường ghi là :before và :after) là những phần tử giả (pseudo element). div, span,… chẳng hạn, là những phần tử