Giới thiệu về lớp trong Objective-C Lớp trong Objective-C có 2 phần: Interface: chứa phần khai báo lớp. Interface trong Objective-C không giống khái niệm interface trong C#, Java