Ảnh màn hình login screen trên Mac Yosemite mặc định sẽ là ảnh nền desktop background làm mờ đi. Mỗi khi bạn đổi ảnh nền desktop, hệ thống