Với hầu hết các phần tử input HTML, để lấy giá trị của chúng bằng JQuery, ta hay dùng phương thức .val(). Tuy nhiên, có một số phần