Mình đã có viết một bài về cách hiển thị dữ liệu lên TableView trong lập trình ứng dụng iOS bằng cả ngôn ngữ Swift lẫn Objective-C. Bài