Mình đang lập trình Windows Phone trên nền Windows 8.1 nên bật Hyper-V để chạy máy ảo giả lập điện thoại Windows Phone. Tuy nhiên, hôm nay mình