Nói đến danh sách đánh số, trong HTML, bạn có thể nghĩ ngay đến phần tử ol. Tuy nhiên, bài này không nói đến danh sách dạng đó, mà