Brute force attack là gì? Brute force attack là kiểu tấn công mà trong đó, kẻ tấn công lần lượt thử nhiều kết hợp username và mật khẩu