Trong nhiều trường hợp, bạn cho phép người dùng quản lý một thành phần nào đó trên trang web bằng cách nhập liệu qua một textarea TinyMCE, ví