Category: Lập trình

Hằng trong C

Hằng (constant) là những tham chiếu đến những giá trị cố định, không thay đổi trong suốt quá trình thực thi. Những giá trị cố định này được
Read More